Rastový hormón a spánok

Primeraná dĺžka a kvalita spánku je potrebná pre priaznivý vývoj a rast dieťaťa. Kvalitný spánok a s ním spojená spánková hygiena, sú veľmi dôležitými podmienkami adekvátneho rastu a úspechu liečby rastovým hormónom (RH) u detí. Od druhej polovice 20. storočia je viacerými štúdiami potvrdené zvýšené vylučovanie RH práve počas spania, a to v štádiu, ktorý označujeme ako N-REM (non-rapid eye movement). Toto štádium má 4 stupne, ktorými by mal každý z nás postupne počas spania prechádzať. Po zaspaní dieťa upadá do prvého stupňa, ktorý je veľmi citlivý na sluchové podnety.  Až v hlbokom spánku -  stupeň 3 a 4 - dochádza k zvýšenej sekrécii RH (1).


Jedným z príkladov nedostatočného padnutia dieťaťa do hlbokého spánku je narkolepsia. Ide o neurologické ochorenie, pri ktorom mozog nesprávne reguluje cyklus spánku a bdenia, následkom čoho dieťa nekontrolovane a náhle upadá do spánku počas dňa.  Dieťa v noci spí veľmi krátke obdobie v N-REM štádiu, čím dochádza k minimálnej sekrécii RH a následnému spomaleniu rastu. V prípade deficitu RH bolo vykonaných viacero štúdii so zameraním na sekréciu RH počas spania. Potvrdilo sa skrátené trvanie hlbokého spánku pri deficitnom stave, ale s dobrou odpoveďou spánkového režimu po nastavení na substitučnú liečbu RH (2).

Dostať sa do hlbokých štádií spania je pre dieťa najťažšie, ale zároveň najdôležitejšie pre adekvátny rast. Zdravé deti s dobrou spánkovou hygienou majú percentuálne zastúpenie N-REM štádia vyše 70 % z celej noci s výraznou prevahou v prvej polovici (1). Z daného dôvodu by sa samotná aplikácia injekcií mala realizovať medzi 20,00-22,00 hodinou večer, najlepšie do hodiny pred zaspaním a bez opomínania jednotlivých dávok. U deti s porušeným spánkom a s neskorším zaspávaním, napr. okolo polnoci, dochádza v rámci cyklického striedania spánkového cyklu k nedostatočnému trvaniu hlbokého spánku (3).

Podľa spomínaných poznatkov vieme teda usúdiť, že RH sa začína v noci uvoľňovať na konci prvej hodiny spánku v hlbokom štádiu. Je preto veľmi dôležité, aby sa popri liečbe RH dbalo na správnu spánkovú hygienu. Spánková hygiena je definovaná ako súbor odporúčaní a zásad na podporu zdravého spánku. Zaraďujeme sem napríklad dĺžku spánku, spánkové návyky, prostredie, v ktorom dieťa zaspáva a predspánkovú činnosť. Zvýšenú pozornosť by rodičia mali dávať na pravidelnosť a ustálený čas zaspávania či vstávania dieťaťa, bez prítomnosti rušivých zvukovo-svetelných elementov v okolí, ako napríklad silné svetlo v izbe, zaspávanie hneď po hľadení do obrazovky televízie, PC alebo mobilného zariadenia, čí skrátená doba spania a úzkosť dieťaťa pred uložením do postele. Uvedené faktory zapríčiňujú nedostatočné padnutie dieťaťa do hlbokého spánku a len neúplnú regeneráciu organizmu s príznakmi zvýšenej únavy na ďalší deň. Je potrebné dbať na pokojné prostredie, v ktorom dieťa zaspáva, bez predspánkového pozerania do obrazoviek elektronických zariadení najmenej 1 hodinu pred spaním.

 Tab.č.1 - Odporúčaná doba spánku vzhľadom k veku dieťaťa (4)

Vek dieťaťaSpánok za dobu 24h
- v pravidelných intervaloch
4-12 mesiacov 12-16h
1-2 rokov 11-14h
3-5 rokov 10-13h
6-12 rokov 9-12h
13-18 rokov 8-10h

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý je nevyhnutné spomenúť, je ničím nerušené dýchanie dieťaťa. Spomalenie rastu sa vyskytuje u pacientov s diagnostikovaným spánkovým apnoe, čiže krátkodobé prerušovanie pravidelného dýchania, pri ktorom dochádza k nedostatočnému okysličeniu krvi a následnej hypoxii – nedostatku kyslíka v celom tele. Najčastejšou príčinou u detí je obštrukčný typ spánkového apnoe, kedy v dýchacích cestách je prekážka v priechode vzduchu. Dieťa musí počas spánku vynaložiť väčšie dychové úsilie, čo spôsobuje pravidelné, krátkodobé a náramne časté zobudenie sa, bez toho, aby si to dieťa uvedomilo (5). Príčinou môžu byť zväčšené krčné mandle, obezita, vrodené vady a malformácie ústnej dutiny a dýchacích ciest. U dieťaťa sa typicky prejaví chrápaním v spánku. Takýmto krátkodobým prerušovaním dýchania v spánku sa narúša celá štruktúra spánkového cyklu a je preto nutné daný stav riešiť s patričným odborníkom. 

Spánok je mimoriadne dôležitou súčasťou prospievania a dobrého rastu u detí. Deťom je potrebné zabezpečiť pokojné prostredie a dbať na spánkovú hygienu bez rušivých elementov v prostredí, v ktorom zaspávajú. V prípade potvrdeného deficitu RH netreba teda myslieť len na substitučnú terapiu a správnu stravu, ale aj na prístup k spánkovému režimu dieťaťa.


Gabriela Tóthová¹ a Miriam Kuricová¹²
¹Detské oddelenie NEDÚ Ľubochňa
²KDaD JLF UK a UNM Martin

Použitá literatúra:

  1. Institute of Medicine (US) Committee on Sleep Medicine and Research; Colten HR, Altevogt BM, editors. Sleep Disorders and Sleep Deprivation: An Unmet Public Health Problem. Washington (DC): National Academies Press (US); 2006. 2, Sleep Physiology. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19956/
  2. Obal F Jr, Krueger JM. GHRH and sleep. Sleep Med Rev. 2004 Oct;8(5):367-77. doi: 10.1016/j.smrv.2004.03.005. PMID: 15336237.
  3. Verrillo E, Bizzarri C, Cappa M, Bruni O, Pavone M, Ferri R, Cutrera R. Sleep characteristics in children with growth hormone deficiency. Neuroendocrinology. 2011;94(1):66-74. doi: 10.1159/000326818. Epub 2011 Apr 5. PMID: 21464567.
  4. Paruthi S, Brooks LJ, D’Ambrosio C, Hall WA, Kotagal S, Lloyd RM, Malow BA, Maski K, Nichols C, Quan SF, Rosen CL, Troester MM, Wise MS. Recommended amount of sleep for pediatric populations: a consensus statement of the American Academy of Sleep Medicine. J Clin Sleep Med 2016;12(6):785–786
  5. Bar A, Tarasiuk A, Segev Y, et al. The effect of adenotonsillectomy on serum insulin-like growth factor-I and growth in children with obstructive sleep apnea syndrome. J Pediatr 1999; 135: 76–78.

SK-SAI-00048