Zásady spracovávania osobných údajov a súbory Cookies

Úvod

Ďakujeme za Váš záujem o služby spoločnosti Merck spol. s r.o. (ďalej v texte len „Merck“). Problematiku ochrany osobných údajov berieme veľmi vážne a riadime sa príslušnými národnými a európskymi normami upravujúcimi ochranu osobných údajov. V tomto dokumente o podmienkach ochrany osobných údajov Vám chceme poskytnúť informácie o typoch údajov, ktoré môžeme zhromažďovať a o spôsobe ich využitia. Poskytnutie osobných údajov našej spoločnosti je dobrovoľné.

Získavanie, spracúvanie a používanie osobných údajov

Získavame a spracovávame osobné údaje výlučne vtedy, ak ste využili osobitné služby a z toho dôvodu potrebujeme vaše osobné údaje, alebo ak ste nám dobrovoľne dali Váš výslovný súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme použiť:

  • Ako súčasť registrácie;
  • Vyplnením formulára alebo zaslaním emailu, objednaním produktov alebo služieb, zaslaním otázok alebo žiadostí o materiály;
  • Pri zasielaní našich newsletterov alebo iných informácií o našich produktoch, službách alebo o našej stránke, za predpokladu, že ste súhlasili zo zasielaním takého obsahu;
  • Za účelom zabezpečenia, aby obsah našej stránky Vám bol prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre Vás a Váš počítač;
  • Aby sme Vám umožnili zúčastňovať sa interaktívnych funkcií našich služieb (ak také sú), ak sa tak rozhodnete; a/alebo
  • za účelom informovania Vás o dostupnosti aktualizácií našej stránky

V prípade ak nebudeme podliehať iným právnym povinnostiam, Vaše osobné údaje použijeme na účely, ku ktorým ste nám dali súhlas alebo ktoré sú uvedené v týchto Zásadách spracovávania osobných údajov.

Vaše osobné údaje budú poskytnuté tretím osobám iba ak to bude potrebné pre poskytnutie služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo ak ste nám dali súhlas. Ak by boli Vaše údaje poskytnuté spoločnostiam zo skupiny Merck a ak také poskytnutie zahŕňa aj poskytnutie a prenos Vašich údajov do tretích krajín, spoločnosť Merck zabezpečí, aby prijímateľ údajov poskytoval primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V uvedených prípadoch Merck dodrží informačné povinnosti voči Vám v zmysle platných právnych predpisov.

Okruh subjektov a krajín, ktorým môže Merck poskytnúť Vaše údaje:

  • Cream s. r. o., so sídlom Podunajská 56B, 821 06 Bratislava, IČO: 36 828 629, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 47745/B;
  • Ybaca s. r. o., so sídlom Osloboditeľov 2/2, Badín 976 32, IČO: 47 607 581, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 26035/S.

Uchovávanie údajov

Vaše údaje uschovávame v zmysle požiadaviek príslušných právnych predpisov, prípadne počas doby nevyhnutnej na poskytovanie služieb, ktoré ste si vyžiadali, alebo počas doby, s ktorou ste súhlasili vo Vašom súhlase so spracúvaním osobných údajov.

Právo na informácie, opravu a námietky

Máte právo informovať sa o osobných údajoch, ktoré o Vás spracúvame, skontrolovať a opraviť tieto Vaše osobné údaje a máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na používanie a spracovávanie Vašich údajov. V prípade, že spracovávané údaje budú nesprávne, neúplné alebo neaktuálne, máte právo žiadať o ich opravu, blokovanie alebo likvidáciu. O likvidáciu Vašich osobných údajov máte právo žiadať Merck aj vtedy, keď sa skončil účel ich spracovávania prípadne ak došlo pri spracovávaní Vašich údajov k porušeniu zákona. V odôvodnených prípadoch máte tiež právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom stačí, keď pošlete email na: privacy_sk@merckgroup.com

Ochrana údajov a zabezpečenie

Naši zamestnanci, ktorý sa podieľajú na spracovávaní osobných údajov sú viazaní mlčanlivosťou. Naše opatrenia na zabezpečenie ochrany údajov sa pravidelne aktualizujú, reflektujúc technologický rozvoj.

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré Vami navštevované webové stránky ukladajú na Váš počítač. Súbory cookies sa bežne používajú za účelom umožnenia chodu webovej stránky alebo vylepšenia chodu webovej stránky , ako aj za účelom poskytnutia určitých informácií vlastníkom webovej stránky. Nižšie v tabuľke nájdete viac informácií o jednotlivých súboroch cookies, ktoré používame a dôvody, pre ktoré ich používame:

Názov Cookie súboruÚčelĎalšie informácie
Cookies služby Google Analytics Štatistické účely Tieto súbory cookies patria do kategórie analytických, ktoré slúžia na vytváranie anonymných prehľadov o obľúbenosti a návštevnosti jednotlivých stránok.
Cookie php sessid Technické účely Tieto súbory cookies patria do kategórie funkčných a dočasných, ktoré slúžia na uloženie užívateľskej relácie

Zablokovať súbory cookies môžete aktivovaním nastavenia vo Vašom prehliadači, ktoré Vám umožní odmietnuť nastavenie niektorých alebo všetkých súborov cookies. Ak sa však rozhodnete blokovať všetky súbory cookies (vrátane tých nevyhnutých) možno nebudete mať prístup na všetky súčasti našej stránky. Ak sa chcete o súboroch cookies dozvedieť viac, vrátane informácií o tom, aké súbory cookies boli nastavené a ako ich spravovať a odstraňovať, navštívte webovú lokalitu www.allaboutcookies.org.

Kontakt

Ak máte otázky alebo návrhy, neváhajte kontaktovať naše oddelenie na ochranu osobných údajov:

Merck spol. s r.o.
Dvořákovo nábrežie 4, 810 06 Bratislava
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
Oddiel: Sro, vložka č.: 3975/B

alebo emailom na: privacy_sk@merckgroup.com